در مورد خرید سیستم
بازار هدف نرم افزارهای همکاران سیستم کجاست
در مورد ارائه راهکار
در مورد پیاده سازی و استقرار
در مورد تحویل و خدمات پس از فروش


بازار هدف نرم افزارهای همکاران سیستم کجاست
عمدتا شرکتهای متوسط و بزرگ که دارای زیر ساخت مناسب منابع انسانی و فرایند مشخص کسب و کار باشند.معمولا اگر شرکت تازه تاسیس نباشد چندین سال با نرم افزارهای کوچکتر کسب و کار خود را مدیریت کرده و حالا با توسعه کسب و کار نیاز به راهکاری جامع تر یافته است.